Cefnogi Trydydd Sector Cymru

CAVS yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

Rydym yn gweithio gyda dinasyddion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i ganfod yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw ac i weithredu yn unol â hynny. Mae ein gweithgareddau craidd i gryfhau’r trydydd sector a gwirfoddoli yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Galluogi a chefnogi
 • Bod yn gatalydd
 • Ymgysylltu a dylanwadu

I gyflawni nod y rhwydwaith, rydym yn cydweithio â phartneriaid allweddol eraill yn y trydydd sector, y sector cyhoeddus, byd busnes, ymchwil a chyllidwyr.

Mae gennym bedair colofn o weithgaredd sy’n llunio’r hyn rydym yn ei gynnig, dyma’r pedair colofn:

 • Gwirfoddoli
 • Llywodraethu da
 • Cyllid cynaliadwy
 • Ymgysylltu a dylanwadu

Mae ein gwaith yn canolbwyntio’n fras ar y themâu cyffredin canlynol:

 • Gwybodaeth a chyngor
 • Dysgu a datblygu
 • Rhwydweithio a chyfathrebu
 • Siapio, dylanwadu ac adeiladu cyfalaf cymdeithasol a chydnerthedd y sector
 • Codi proffil y sector

Share