Trawsnewid iechyd a gofal yn y Canolbarth a’r Gorllewin

Trawsnewid iechyd a gofal yn y Canolbarth a’r Gorllewin

Mewn cyfarfod bwrdd cyhoeddus ar ddydd Mercher 26 Medi, gwnaed y penderfyniad bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cychwyn ar daith 20 mlynedd uchelgeisiol i drawsnewid y ffordd y cawn ofal iechyd a chefnogaeth yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a’r ffiniau.

Cymeradwywyd un ar ddeg argymhelliad wrth glinigwyr (meddygon, nyrsys ac ystod weithwyr proffesiynol gofal iechyd megis gwyddonwyr iechyd a therapyddion), a gellir eu darllen yn llawn yma https://bit.ly/2NJxft5

Mae’r prif benderfyniadau’n cynnwys:

  • gwneud mwy o fuddsoddiad wrth integreiddio gofal cymdeithasol gydag iechyd a llesiant ar draws y saith ardal (gogledd a de Ceredigion, gogledd a de Sir Benfro, Taf/Tywi, Aman/Gwendraeth a Llanelli)
  • mabwysiadu model ysbyty, yn cynnwys:
    • creu achos busnes ar gyfer ysbyty newydd yn ne Hywel Dda (rhywle rhwng Arberth a Sanclêr) i ddarparu gwasanaethau gofal brys a gofal argyfyngol arbenigol a gofal wedi’i gynllunio
    • cadw a datblygu gwasanaethau ysbyty yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, yn unol â chydnabyddiaeth Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Y Canolbarth o bwysigwydd yr ysbyty i ddarparu gwasanaethau i boblogaethau Ceredigion, Powys a De Gwynedd
    • cadw meddygaeth aciwt (gwasanaethau ysbyty y mae angen mewnbwn meddygol arnynt) yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, yn dilyn gwaith moderneiddio diweddar o wasanaethau a ddatblygwyd gyda’r gymuned leol ac sy’n gwasanaethu ardal ddwys
    • addasu ysbytai Glangwili (Caerfyrddin) a Llwynhelyg (Hwlffordd) at ddibenion gwahanol i gefnogi anghenion iechyd y gymuned, gan gynnwys gwelyau dros nos, gweithdrefnau achosion dydd, gwasanaethau cleifion allanol a cherdded-mewn megis mân anafiadau, a llawer mwy

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y datganiad i’r wasg.

Share