Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cymeradwyo’r cynnig i symud ymlaen i rhan nesaf y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl. Nod y rhaglen yw helpu newid gwasanaethau iechyd meddwl oedolion er gwell ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

 

Cymerodd dros 1,170 o bobl ran yn yr ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ‘Y Daith at Adferiad’ a oedd yn gofyn i bobl i ddweud eu dweud ar y cynigion i newid sut mae gofal a thriniaeth yn cael eu darparu er mwyn diwallu anghenion pobl nawr ac i’r dyfodol. Yn dilyn cyd-weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, staff a phartneriaid yn cynnwys Gweithredu Dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru a’r Cyngor Iechyd Cymuned, mae model o ofal newydd wedi ei ddylunio ar y cyd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl. Mae hyn wedi ei gyflawni trwy ymgysylltu, dylunio ar y cyd, cyd-weithio rhyngwladol ac ymgynghori’n gyhoeddus. Mae’n cynnwys:

  • Gwasanaethau 24 awr – gan sicrhau y gall unrhyw un sydd angen help gael mynediad at ganolfan iechyd meddwl am gymorth ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.
  • Dim rhestrau aros – fel bod unigolion yn cael cyswllt cyntaf â gwasanaeth iechyd meddwl o fewn 24 awr, a bod gofal dilynol yn cael ei gynllunio mewn ffordd gyson a chefnogol.
  • Ffocws cymunedol – er mwyn stopio derbyn pobl i ysbyty pan nad dyna’r opsiwn gorau, a darparu cefnogaeth yn y gymuned pan mae ar unigolion angen amser i ffwrdd o adref, cefnogaeth ychwanegol neu ddiogelwch.
  • Adferiad a gwytnwch – gwasanaethau nad ydynt yn ffocysu’n unig ar drin neu reoli symptomau, ond yn hytrach sy’n helpu unigolion i fyw bywydau annibynnol a chyflawn gyda’r help a’r gefnogaeth sydd ei angen arnynt.

 

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus cadarn a chynhwysfawr, a ddaeth i ben ym mis Medi y llynedd ac sydd wedi ennill statws ‘Arfer Gorau’ gan y Sefydliad Ymgynghori, cyd-gynhyrchwyd cynllun gweithredu oedd yn adlewyrchu’r adborth amrylwiol ddaeth i law a’r dadansoddiadau.

 

Mae’n bwysig nodi er bod cefnogaeth gadarnhaol i’r model arfaethedig bod rhai pobl wedi nodi pryderon am agweddau gwahanol ar y model, er enghraifft hygyrchedd a materion trafnidiaeth. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo felly i’r ymgysylltu a’r cyd-gynhyrchu parhaus ar hyd y broses weithredu er mwyn sicrhau bod barn pob un yn cael ei glywed a’i ystyried.

 

Bydd gwaith manylach yn digwydd ar y cynllun gweithredu mewn perthynas â graddfeydd amser, prosesau a gofynion posibl o ran cyllid. Bydd y gwaith hwn wedi’i alinio â’r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol wrth i’r opsiynau terfynol ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus ddod i’r amlwg.

 

Mae gwybodaeth ar gael yn: www.bihyweldda.wales.nhs.uk/iechydmeddwl

 

I gael copi o’r ddogfen Adroddiad Cau Ymgynghori ar Drawsnewid Iechyd Meddwl 2018 cysylltwch â 01554 899 056 neu anfonwch e-bost at hyweldda.engagement@wales.nhs.uk

Share