Mae Trafnidiaeth Cymru am glywed eich llais CHI!

Mae Trafnidiaeth Cymru am glywed eich llais CHI!

Mae Covid-19 wedi newid ein ffordd o fyw eleni – waeth pwy ydych chi neu ble rydych chi mewn bywyd, mae’n debyg eich bod wedi gweld rhywfaint o newid yn eich gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Yn Trafnidiaeth Cymru, rydyn ni eisiau clywed sut mae’r pandemig hwn yn dylanwadu ar ganfyddiad pobl o drafnidiaeth gyhoeddus nawr ac yn y tymor hir. Mae’r arolwg wedi bod ar waith ers diwedd Gorffennaf ac rydyn ni eisoes wedi cael dros 1,500 o ymatebion – sy’n wych! Fodd bynnag, mae rhai lleisiau’n dawelach nag eraill: lleisiau pobl ifanc, pobl hŷn, unigolion ag anableddau, myfyrwyr, menywod, y gymuned BAME i enwi ond ychydig. Mae’n bwysig i ni gael darlun cywir o’r holl bobl sy’n byw yng Nghymru. Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i roi adborth ar ganlyniadau’r gwaith ymchwil hwn, felly beth am fanteisio ar eich cyfle chi i rannu eich sylwadau chi? Efallai fod y fformat ychydig yn wahanol i arolygon eraill rydych chi wedi’u cwblhau ond ni ddylai gymryd mwy na 5 i 10 munud i chi ei lenwi.

Mae’n bosibl y byddwch chi am rannu hwn â rhwydwaith ehangach o bobl – os felly, rydyn ni’n eich annog i rannu’r dolenni isod â’ch cysylltiadau i’n helpu ni i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl.

Cliciwch yma i weld y fersiwn Cymraeg: https://collector.sensemaker-suite.com/?projectID=COVIDTfW&language=cy#Collector

neu yma i weld y fersiwn Saesneg: https://collector.sensemaker-suite.com/?projectID=COVIDTfW&language=en#Collector

Os byddai’n well gennych chi gymryd rhan mewn sesiwn fyw lle byddwn yn esbonio adnodd yr arolwg ac yn egluro pob adran, anfonwch e-bost i ymgysylltu@trc.cymru

Gallwch hefyd ofyn am fersiwn papur o’r arolwg drwy anfon e-bost i ymgysylltu@trc.cymru

Share