Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn cefnogi prosiectau cyfalaf sy’n ymwneud â’r maes hwnnw. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer cyrff statudol a gwirfoddol er mwyn cyflawni amcanion Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (“y Ddeddf”).

Eleni, roeddem wedi defnyddio £200,000 o’r £969,000 gwreiddiol at ddibenion gwahanol, er mwyn caniatáu i ranbarthau VAWDASV ddyrannu’r cyllid yn gyflym ar sail anghenion, er mwyn diwallu’r anghenion brys yn eu rhanbarth mewn ymateb i argyfwng COVID-19. Roeddem hefyd wedi agor y grant cyfalaf ar gyfer cylch cychwynnol o geisiadau ar gyfer prosiectau cyfalaf a oedd yn ymateb i’r pandemig.

Gwahoddir ceisiadau am gyfran o’r gyllideb grant cyfalaf VAWDASV, sef y £500,000 sydd yn weddill ar gyfer 2020-21 i gefnogi prosiectau.

Fel a wnaed ar gyfer cylch cyllido cychwynnol eleni, rydym wedi cyflwyno proses sydd wedi’i symleiddio ar gyfer ceisiadau o dan £50,000. Mae’r math o brosiectau y gellid eu hariannu’n cynnwys y canlynol, ond nid yn gyfyngedig iddynt:

  • Offer gwella diogelwch, gan gynnwys paratoi ar gyfer unrhyw gynnydd yn y galw wrth i’r cyfyngiadau symud lacio;
  • Gwaith adnewyddu sydd ei angen ar swyddfeydd a llochesi
  • Celfi i swyddfeydd i ganiatáu i sefydliadau VAWDASV ddychwelyd i weithio mewn swyddfeydd, gan ddilyn y mesurau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, ac sy’n cynnwys:
    • Teclynnau sy’n sicrhau bwlch rhwng desgiau;
    • Sgriniau persbecs i ganiatáu i gwnsela wyneb yn wyneb a gwasanaethau cymorth ailddechrau

Yn achos ceisiadau am brosiectau sydd dros £50,000 ond o dan £350,000 (y swm mwyaf y caniateir), bydd angen cwblhau’r broses ymgeisio lawn.

Anfonwch eich mynegiant o ddiddordeb ynghyd â’r dogfennau ychwanegol yn electronig i VAWDASV@llyw.cymru

Rhaid inni dderbyn y cais erbyn 9 y bore (o dan £50,000) – 10/07/20 ac (dros £50,000) – 31/07/20. Mae copïau wedi’u llofnodi’n electronig o’r cais yn ddigonol. Nid yw copïau caled yn ofynnol ar hyn o bryd.

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y grant hwn, cysylltwch â Thîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol drwy e-bost yn VAWDASV@llyw.cymru

VAWDASV Capital Funding – FAQ  Welsh

Round 2 – Under £50K Welsh

Round 2 – Over £50k Welsh

Share