VAWDASV – CYNLLUN YMGEISIO AM GRANT CYFALAF 2019-20

VAWDASV – CYNLLUN YMGEISIO AM GRANT CYFALAF 2019-20

Mae’r Grant Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn cefnogi prosiectau sy’n cael eu rhedeg gan sefydliadau statudol a gwirfoddol sydd wedi’u hanelu at gyflawni amcanion Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (“y Ddeddf”).

Gwahoddir cynigion datgan diddordeb ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 i gyllideb o £969,000 y Rhaglen Gyfalaf.  Dylai’r cynigion gael eu hanelu at brynu neu gynnal/uwchraddio asedau sefydlog ac offer ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio yn y sector VAWDASV.

Bydd eich cynnig datgan diddordeb yn cael ei asesu gan Grŵp Rhaglen VAWDASV Llywodraeth Cymru.  Efallai bydd swyddogion yn ymweld â’r cynnig prosiect cyfalaf os bydd angen i drafod cysyniad y prosiect cyfalaf a sut mae’n cyd-fynd â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru yng nghyswllt VAWDASV.  Cofiwch nad yw ymweliad yn gwarantu y bydd eich sefydliad yn cael gwahoddiad i gyflwyno cais llawn.

Os bydd Grŵp Rhaglen VAWDASV yn cymeradwyo’r datganiad o ddiddordeb, bydd gofyn i’r prosiect ddatblygu a chyflwyno cais llawn.

Byddwch yn cael hysbysiad ysgrifenedig o’r canlyniad a bydd yr ymgeiswyr nad ydynt yn llwyddiannus yn cael adborth ysgrifenedig.

Datganiad o ddiddordeb

Canllawiau ymgeisio

Anfonwch y cynlluniau yn electronig i VAWDASV@gov.wales

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion datgan diddordeb yw 9yb ddydd Llun 15 Gorffennaf 2019.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r grant hwn, cysylltwch â thîm VAWDASV drwy e-bost yn VAWDASV@gov.wales

Share