Gronfa Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol – Dyddiad Cau

Gronfa Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol – Dyddiad Cau

Cynllun grant ar gyfer mudiadau gwirfoddol sy’n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod yr argyfwng COVID-19. Nod y gronfa hon yw cefnogi adferiad teg a chyfiawn i bobl yng Nghymru.

DIWEDDARIAD: Y dyddiad cau ar gyfer y Gronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol yw 19 Mawrth 2021

 • Arian gan Lywodraeth Cymru, a weinyddir gan CGGC. Olynydd i Gronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol (VSEF). Nodau’r gronfa:
  • Ariannu adferiad teg a chlir i bobl yng Nghymru.
  • Gweithio tuag at leihau anghydraddoldebau a waethygir gan bandemig COVID-19 ac atal anghydraddoldebau sy’n dod i’r amlwg rhag ymwreiddio mewn cymunedau.
  • Cefnogi addasiadau i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu i’r rhai mwyaf agored i niwed y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt, yn unol â gofynion y llywodraeth.
 • Grantiau rhwng £10k a £100k.
 • Pwy all wneud cais: Sefydliadau trydydd sector/gwirfoddol/di-elw a grwpiau cyfansoddol sy’n gweithio ar lefel gymunedol neu ar lefel genedlaethol yng Nghymru.
 • Ar gyfer: gweithgareddau sy’n ymateb i anghenion darparwyr gwasanaethau’r sector gwirfoddol, nid rhagnodol.  Gallai enghreifftiau gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, iechyd a lles cymdeithasol, addasiadau ar raddfa fach. Cyllid refeniw yn bennaf ond offer ‘cyfalaf’ llai a defnyddiau traul sy’n gymwys (e.e. PPE, sgriniau ac ati); gwariant yn bennaf ym mlwyddyn ariannol 2020/2021. Dangoswch eich bod wedi siarad â chyllidwyr presennol am sut y gellir defnyddio ac archwilio cyllid presennol a yw cronfeydd argyfwng COVID-19 eraill yn fwy addas.
 • Gwnewch gais i CGGC drwy https://map.wcva.cymru  neu  vsef@wcva.cymru  0300-111-0124

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cronfa-adfer-y-gwasanaethau-gwirfoddol/

Share