Arfer da a pholisïau

Gwybodaeth hanfodol i bob mudiad

Dylai fod gan bob mudiad sy’n recriwtio gwirfoddolwyr y polisïau canlynol mewn lle:

 • Côd Ymarfer ar gyfer defnyddio Gwirfoddolwyr
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cyfleoedd Cyfartal
 • Polisi Gwirfoddoli
 • Treuliau
 • Yswiriant
 • Hyfforddiant
 • Problemau ac Achwyniadau / Cymorth ac Arweiniad

CÔD YMARFER AR GYFER DEFNYDDIO GWIRFODDOLWYR

Mae gan fudiadau sy’n dibynnu ar waith gwirfoddolwyr gyfrifoldeb tuag at y gwirfoddolwyr hynny. Dylid datblygu côd ymarfer i sicrhau bod pob un sy’ gweithio gyda gwirfoddolwyr yn gwneud hynny o fewn fframwaith arfer da.

IECHYD A DIOGELWCH

Dylai fod gan bob mudiad Bolisi Iechyd a Diogelwch mewn lle. Dylai nodi cyfrifoldebau’r mudiad, y staff cyflogedig a’r gwirfoddolwyr. Mae’n ddyletswydd gyfreithiol ar bob mudiad i sicrhau bod unrhyw staff cyflogedig, a gwirfoddolwyr, yn ddiogel yn y gwaith.

CYFLEOEDD CYFARTAL

Mae’n gyfrifoldeb ar bob mudiad i hybu cyfleoedd cyfartal ac i atal gwahaniaethu.

POLISI GWIRFODDOLI

Dylai pob mudiad sy’n recriwtio gwirfoddolwyr lunio polisi gwirfoddoli er mwyn gosod canllawiau clir ar gyfer unigolion sy’n gwirfoddoli o fewn y mudiad.

TREULIAU

Pan fydd unigolion yn gwirfoddoli, ni ddylai gostio unrhyw beth iddynt. Dylai mudiadau annog eu gwirfoddolwyr i gymryd eu treuliau a gofyn iddynt gadw unrhyw dderbynebau ar gyfer eu gwariant. Mae’r costau y gellir eu had-dalu’n cynnwys:

 • Teithi
 • Costau gofal plant neu ofal yn eu ll
 • Costau bwyd wrth wirfoddol
 • Costau ffôn a phostio (os yn gweithio o’u cartref)
 • Cost offer/defnyddiau.

Mae’n bwysig sicrhau bod gwirfoddolwyr yn gwybod beth y gallant ei hawlio cyn iddynt ddechrau gwirfoddoli.

YSWIRIANT

Mae’n bwysig eich bod yn sicrhau bod gwirfoddolwyr sy’n gweithio i’r mudiad yn dod o dan eich polisi yswiriant.

HYFFORDDIANT

Mae’n bwysig fod pob mudiad yn rhoi hyfforddiant perthnasol i wirfoddolwyr i’w galluogi i wneud eu gwaith.

PROBLEMAU AC ACHWYNIADAU / CYMORTH AC ARWEINIAD

Dylai fod yr un cymorth ac arweiniad ar gael i wirfoddolwyr a staff cyflogedig. Ond, dylid ei addasu at lefel cyfranogiad ac anghenion y gwirfoddolwyr. Dylai pob mudiad benodi unigolyn i fod yn gyfrifol am wirfoddolwyr, fel eu bod yn gwybod at bwy i fynd os ydynt yn cael unrhyw broblemau neu os oes unrhyw gwestiynau ganddynt.

 

Share