Swyddog Camau Cymunedol Strôc (x 4) Stroke Association

Swyddog Camau Cymunedol Strôc (x 4) Stroke Association

Rydym yn awr yn awyddus i recriwtio i’n prosiect Camau Cymunedol Strôc – menter 4 blynedd ledled Cymru a ariennir gan grant Pobl a Lleoedd Cronfa Loteri Fawr.

  • Cyf: S326 (De Ddwyrain Cymru) Homebased | c.£22,500 per annum | 35 awr yr wythnos 
  • Cyf: S327 (Canolbarth Cmyru) Homebased | c.£13,500 per annum | 21 awr yr wythnos 
  • Cyf: S328 (De Orllewin Cymru) Homebased | c.£16,700 per annum| 26 awr yr wythnos 
  • Cyf: S329 (Gogledd Cymru) Homebased  | c.£18,000 per annum |  28 awr yr wythnos 

Dyddiad cau  : 12 Ionawr 2018.

Cyfweliadau: 31 Ionawr 2018 & 1 Chwefror 2018.

Er mwyn cael mwy o wybodaethhttps://www.stroke.org.uk/working-for-us

Bydd Camau Cymunedol yn creu gwasanaethau cefnogi ar gyfer goroeswyr strôc mewn cymunedau ledled Cymru, eu hintegreiddio yn y gwasanaethau presennol a sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu hystyried pan fydd sefydliadau lleol a gwneuthurwyr penderfyniadau yn creu neu’n newid cyfleusterau a gweithgareddau lleol.

Yn adrodd i’r Rheolwyr Gwirfoddoli a Chymuned, bydd y Swyddogion Gwirfoddoli a Chamau Cymunedol yn gweithio fel rhan o dîm prosiect Camau Cymunedol i gyflawni ei ganlyniadau a’i amcanion.

Byddwch yn creu cyfleoedd cefnogi cyfoedion yn ôl yr angen lleol fel y nodwyd gan ymgynghoriad ac ymgysylltiad parhaus â’r rhai yr effeithir arnynt gan strôc.

Byddwch yn gweithio gyda goroeswyr strôc i nodi gweithgareddau a chyfleusterau cymunedol addas a’u cynorthwyo i gymryd rhan trwy gynyddu hyder a chodi ymwybyddiaeth o anghenion goroeswyr strôc ymysg darparwyr.

Byddwch yn gallu datblygu a lledaenu offer i helpu pobl yr effeithir arnynt gan strôc i ymgyrchu yn eu hardal leol a datblygu cysylltiadau â sefydliadau ymgyrchu lleol lle maent yn bodoli.

Fel rhan o’r rôl, disgwylir i chi weithredu cynlluniau gwirfoddoli, gweithgareddau cymunedol a chynllunio ymgysylltiadau â defnyddwyr fel y cytunwyd â staff lleol. Bydd gofyn ichi hefyd dyfu ein rhwydwaith cymunedol trwy nodi rolau a chyfleoedd newydd a recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr newydd fel y cytunwyd arno yn y cynllun prosiect.

Bydd gennych gofnod profedig o sicrhau bod gwybodaeth am brosiectau yn cael ei ddal trwy fonitro, adrodd a diweddaru data CRM a chyfryngau eraill fel bo’r angen. Bydd disgwyl i chi ddarparu diweddariadau a chyflwyniadau rheolaidd o’r prosiect i reolwr y prosiect a chasglu astudiaethau achos lleol (gwirfoddolwyr, aelodau’r grŵp gwirfoddol, pobl yr effeithir arnynt gan strôc) a rhannu gyda’r tîm Cyfathrebu / PR a chynhyrchu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Y Gymdeithas Strôc yw prif elusen strôc y DU. Rydym wedi bod yn arwain y frwydr yn erbyn strôc ers dros 20 mlynedd. Rydym yn dylanwadu ac yn ymgyrchu i wella gofal strôc a chefnogi pobl i wneud yr adferiad gorau posibl.

Mae hwn yn amser cyffrous iawn i’n helusen ac rydym yn gobeithio y byddwch chi’n ymuno â ni ar ein taith. Credwn mewn byd lle mae llai o strôc a bod pawb sy’n cael eu cyffwrdd gan strôc yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Rydym yn ariannu ymchwil o’r radd flaenaf i ddatblygu triniaethau newydd a ffyrdd i atal y difrod o strôc. Mae toriadau mewn triniaeth wedi haneru nifer y bobl sy’n marw o strôc yn y DU ond dyma’r ail laddwr mwyaf yn y byd o hyd. Dyna pam yr ydym yn ymwneud â phrosiectau ar draws y byd.

Ymunwch â ni a’n gilydd gallwn goncro strôc.

Share