Archwiliad iechyd llywodraethu WCVA

Anna Lewis, Swyddog Gwasanaethau Cyfreithiol WCVA, yn egluro sut y gall archwiliad iechyd llywodraethu WCVA eich helpu i ddarganfod yr ateb.

Mae’n debyg bod y rhan fwyaf wedi sylweddoli bod y wasg wedi rhoi sylw cynyddol yn y misoedd diwethaf i’r ffordd y mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu rhedeg. Efallai fod hyn wedi siglo hyder y cyhoedd yn y trydydd sector rhywfaint, ond mae’n bwysig bod pobl hefyd yn sylweddoli bod achosion o arferion drwg yn brin ac yn anghyffredin.

Yn WCVA, gwyddwn mai’r ymddiriedolwyr, sy’n rhedeg y 30,000 a mwy o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru, sydd bellach dan bwysau cynyddol i ddangos bod eu mudiad yn cael ei redeg yn dda ac yn gweithio tuag at yr amcanion y’i sefydlwyd i’w cyflawni. Gwyddwn fod y mwyafrif o fudiadau’r trydydd sector yn gwneud gwaith ardderchog, a hoffwn helpu ymddiriedolwyr i sicrhau eu bod yn gweithio yn y ffordd orau bosib, gan y bydd hyn yn helpu i roi sicrwydd i gyllidwyr, rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Adnodd hunanasesu yw archwiliad iechyd llywodraethu WCVA ac mae wedi’i gynllunio yn unol â’r egwyddorion a amlinellir yn Llywodraethu da: cod i’r trydydd sector yng Nghymru. Er mai prif ddiben cwblhau’r hunanasesiad hwn yw cynorthwyo byrddau ymddiriedolwyr i weithio tuag at gadw at egwyddorion y cod uchod, dylai hefyd helpu byrddau o unrhyw faint i ddangos eu harferion llywodraethu da i reolyddion, cyllidwyr, buddiolwyr a rhanddeiliaid.

Ar hyn o bryd, rydym yn profi’r archwiliad iechyd, ac yn annog byrddau ymddiriedolwyr i’w gwblhau ac yna rhoi adborth i ni ar y broses. Er mai chi fydd yn cwblhau’r archwiliad eich hunain, bydd WCVA a’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol neu’ch Canolfan Wirfoddol leol wrth law i’ch cynorthwyo gydag unrhyw broblemau’n ymwneud â llywodraethu y dangosodd yr archwiliad bod angen i chi edrych arnynt.

Llwythwch eich copi o’r archwiliad iechyd nawr.

Lein gymorth WCVA 0800 2888 329 | help@wcva.org.uk

Share