Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ailedrych ar ei pherthynas â’r trydydd sector.

Cyhoeddodd Carl Sargeant AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, ddatganiad yn dweud y byddai Llywodraeth Cymru yn ‘edrych o’r newydd’ ar ei pherthynas â mudiadau’r sector.

Yn y datganiad, cyhoeddwyd cynlluniau i ddiweddaru sawl dogfen, gan gynnwys Cynllun y Trydydd Sector a’i Gynllun Gweithredu, yn ogystal â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector. Dywedodd Carl Sargeant: ‘Mae angen i ni sicrhau bod ein trefniadau gweithio ac ariannu’n cefnogi’r sector ac yn ystyried y Rhaglen Lywodraethu. Rwyf yn awyddus i sicrhau bod y gefnogaeth a roddir i’r sector gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi gwaith sy’n mynd i’r afael â thlodi ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Credaf fod lle i wella’r modd y mae Llywodraeth Cymru a’r sector yn gweithio gyda’i gilydd.’

Ychwanegodd: ‘Dymunaf i hon fod yn broses ar y cyd ac yn un agored. Yn ddiweddarach eleni, cynhelir proses ymgynghori ffurfiol. Bydd grŵp cyfeirio, a fydd yn cynnwys pobl o blith y sector, rhanddeiliaid allweddol a swyddogion, yn cael ei ffurfio i lywio’r broses hon, a chynhelir nifer o weithdai anffurfiol ledled Cymru i geisio barn pobl.

‘Bydd canlyniad yr ymgynghoriad yn llywio’r berthynas waith rhwng Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector, a’r modd y caiff y sector ei ariannu.’

Dywedodd y Gweinidog hefyd ei fod wedi cymeradwyo Cytundeb Partneriaeth interim a chyllid ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ionawr 2013 a mis Mawrth 2014, hyd nes y ceir canlyniad yr ymgynghoriad.

Dywedodd Graham Benfield OBE, Prif Weithredwr WCVA: ‘Edrychwn ymlaen at weld Llywodraeth Cymru’n ailedrych ar y berthynas gan arwain at welliannau yn y ffordd y mae’n gweithio gyda’r trydydd sector ac yn ei gefnogi.

‘Gobeithiwn y bydd mudiadau’n ymgysylltu’n llawn â’r broses hon, ac yn cymryd y cyfle hwn i fynegi ym mha ffordd y gall y llywodraeth gynorthwyo eu gwaith yn well yn y dyfodol.

Source WCVA

Share