Rheolwr Partneriaeth Ardal -Llywodraeth Cymru

Rheolwr Partneriaeth Ardal -Llywodraeth Cymru

Ar hyn o bryd Tempo yn chwilio am Reolwr Partneriaeth Ardal Llywodraeth Cymru i ymuno â’n tîm i weithio ar raglen newydd gyffrous ledled Cymru.

Bydd Tempo, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn adeiladu cymuned Credyd Amser ledled y wlad sy’n herio anghydraddoldeb trwy werthfawrogi cyfraniad pawb i’r gymuned gan greu cymdeithas well i bawb. Byddwn yn gwneud hyn trwy (adeiladu) rhwydwaith o bobl a sefydliadau ledled Cymru sy’n defnyddio Credydau Amser i gynyddu gwirfoddoli, ymgysylltu a chydlyniant a mynd i’r afael ag effeithiau tlodi.

Gan weithio yn Ne Orllewin Cymru byddwch yn gweithio gyda thîm Cymru i adeiladu rhwydwaith Credydau Amser ledled Cymru sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru. Dros 3 blynedd bydd Tempo yn gweithio’n fanwl mewn 22 o ardaloedd Awdurdodau Lleol gan gynyddu ymgysylltiad a chydlyniant cymunedol a mynd i’r afael â rhai o effeithiau tlodi, gan ganolbwyntio ar grwpiau targed y cytunwyd arnynt.

Byddwch yn siaradwr cyhoeddus a chyflwynydd hyderus a byddwch yn codi proffil rhaglen Credydau Amser Cenedlaethol Cymru yn Ne Orllewin Cymru. Byddwch yn meithrin perthnasoedd â dylanwadwyr a rhanddeiliaid allweddol ym mhob ardal i gefnogi’r broses o gyflwyno a sicrhau bod y rhwydwaith yn cael ei brynu i mewn, ei ddatblygu a’i dyfu sy’n galluogi grwpiau i gael gafael ar Gredydau Amser i gynyddu gwirfoddoli ac ymgysylltu a gwella iechyd a lles.

Rôl: Rheolwr Partneriaeth Ardal Llywodraeth Cymru: De Orllewin Cymru

Math o Gontract: Parhaol

Lleoliad: Gweithio o Bell, mae rhywfaint yn teithio yn Ne Orllewin Cymru pan fo angen

Oriau: 1.0 cyfwerth ag amser llawn, 37.5 awr

Cyflog: £ 27,000

Dyddiad cau ceisiadau: 12pm ddydd Iau 29 Hydref 2020

Rhestr fer: Wythnos yn cychwyn 2il Tachwedd 2020

Dyddiad cyfweld: Wythnos yn cychwyn 9fed Tachwedd 2020

Mwy o wybodaeth

Share