Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru

Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru

Ail rownd ar agor nawr i geisiadau

Mae WCVA wrth ei fodd o gyhoeddi bod ail rownd cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica ar gyfer grantiau Bychain rhwng £500 a £5,000 ar agor nawr. Mae £53,865 ar gael i grantiau bychain yn y rownd hon.

Bydd cyfle hefyd i ymgeisio am un prosiect mawr Amlflwyddyn gwerth hyd at £50,000.

Dyddiad cau i ymgeisio

Grantiau bychain – 23ain Tachwedd 2018

Grant Amlflwyddyn – 30ain Tachwedd 2018

Mae cynllun grantiau Cymru o Blaid Affrica yn un o brif fentrau rhaglen Llywodraeth Cymru, Cymru o Blaid Affrica. Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i fudiadau yng Nghymru gael at gyllid ar gyfer prosiectau graddfa fach sy’n cyfrannu at ymdrech Cymru i wireddu Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ac sydd o fudd i Gymru ac Affrica. Gweinyddir y cynllun gan WCVA ar ran Llywodraeth Cymru.

Rhagwelir y bydd ystod eang o fudiadau yn ymgeisio i’r gronfa ar gyfer gweithgareddau amrywiol iawn gan gynnwys:

  • Meithrin gallu cyrff anllywodraethol bychain o Gymru sy’n gweithio ym maes datblygu rhyngwladol
  • Hyrwyddo gwirfoddoli ym maes datblygu rhyngwladol
  • Hyrwyddo arfer da o ran masnach deg a chaffael moesegol ym mhob sector
  • Hwyluso gwaith cymunedau diaspora yng Nghymru i hybu eu heffaith ar wireddu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn eu mamwlad.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:

“Ar ôl llwyddiant yr arian a ddosbarthwyd i brosiectau amrywiol yn rownd gyntaf cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica, dwi wrth fy modd o gyhoeddi’r ail rownd sy’n cynnig grantiau rhwng £500 a £5000 ac un grant amlflwyddyn gwerth hyd at £50,000 dros 3 blynedd. Mae grantiau bychain o’n rhaglen Cymru o Blaid Affrica wedi gweddnewid bywydau miloedd o bobl yn Affrica wrth roi budd i bobl yma – o leihau cyfraddau marwolaethau babanod yn Uganda i gynyddu nifer y plant sy’n aros yn yr ysgol. Dwi’n annog mudiadau a grwpiau cymunedol i ymgeisio am gyfran o’r gronfa hon a gweithio gyda ni fel y gallwn wella bywydau pobl yn Affrica.”

Mae cyllid ar gael mewn 4 thema:

  • Iechyd – prosiectau sy’n cyfrannu at iechyd a llesiant corfforol a meddyliol cymunedau yn Affrica Is-Sahara
  • Bywoliaethau Cynaliadwy – prosiectau sy’n gweithio i drechu tlodi ariannol, gan alluogi cydnerthedd economaidd mewn teuluoedd a chefnogi menter a chyflogaeth raddfa fach
  • Dysgu Gydol Oes – prosiectau sy’n cefnogi unigolion a grwpiau yng Nghymru a/neu Affrica i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd
  • Y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd – mentrau strategol ac ymarferol i liniaru newid yn yr hinsawdd ac addasu iddo gan ddefnyddio arbenigedd o Gymru

Mae hyd at £230,000 ar gael y flwyddyn a bydd o leiaf £50,000 y flwyddyn yn cael ei glustnodi i weithgareddau iechyd. Bydd rownd gyllido a fydd yn cynnig grantiau canolig rhwng £5,000 a £15,000 ar gael yng Ngwanwyn 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan WCVA yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â walesafricagrants@wcva.org.uk am arweiniad pellach. Dilynwch @wcvafunding ar Twitter i weld cyhoeddiadau cyffredinol am gyllid gan gynlluniau grant Cymru o Blaid Affrica a rhai o gynlluniau eraill WCVA.

 

Share